Moduler

Resursplanering


Full kontroll på kunduppdrag och personalens beläggningsgrader

Kunduppdrag

Arbetsmoment

Genom att tidsplanera alla kunduppdrag genom att budgetera vem som skall göra vad och när på respektive uppdrag samt interntid så kan vi bygga upp en total tidsplanering för hela byrån. På så vis kan vi beräkna budgeterad intäkt per kunduppdrag samt arbetsbelastningen per månad för alla anställda. Beläggningsgraden kan visas som budgeterade timmar eller som procentuell beläggning av tillgänglig tid.Planering

Utfall, budget

Faktiskt nedlagd tid i tidredovisningen kan naturligtvis kopieras som utfall för nästa års tidsplanering. Föredrar man så kan man även kopiera föregående års budget till nästa år. Denna kopiering kan göras per person och arbetsmoment eller för hela utfallet på en gång. Statistik på debiteringsgrader kan hämtas från statistikmodulen, och beläggningsgrader från tidsplaneringsmodulen.Uppföljning

Kontrollfunktioner

Det finns en funktion för månadsuppföljning för att anställda lätt skall kunna se vilka budgeterade arbetstuppgifter som ej blivit utförda. Detta gör det enkelt att korrigera tidsplaneringen och flytta arbetsmoment till korrekt period. Det finns även funktionalitet för att följa upp samtliga kunder för att kontrollera utfallet jämfört med budget på kundnivå.